Algemene voorwaarden OrigoCB

Algemene voorwaarden OrigoCB

Artikel 1. Definities
1.1. Opdrachtnemer, nader te noemen OrigoCB, de partij die de training, coachingstraject of (spiritueel)therapeutische sessie(s) verzorgt.
1.2. De klant, het bedrijf, de particulier en/of opdrachtgever: de wederpartij van OrigoCB, die training, coaching of (spiritueel)therapie wenst te zien uitgevoerd door OrigoCB.
1.3. Losse verrichtingen en/of diensten: individuele- en/of incidentele- en/of groepstrainingen, coaching en (spiritueel)therapeutische sessies die door OrigoCB in opdracht van de klant worden uitgevoerd.
1.4. Traject: een overeenkomst voor meerdere losse verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd, losse verrichtingen voortkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Op alle offertes, (behandel)overeenkomsten en/of opdrachtbevestigingen tussen OrigoCB en de wederpartij zijn, onder uitdrukkelijke schriftelijke uitsluiting van andere (algemene) voorwaarden, uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.2 Acceptatie door ondertekening van een offerte, opdrachtbevestiging of (behandel)overeenkomst c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een bestaande overeenkomst houdt in dat de wederpartij de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden OrigoCB (heeft) aanvaardt en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele eigen algemene voorwaarden.
2.3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn als deze schriftelijk door OrigoCB zijn bevestigd. In dat geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
3.1. Een opdrachtbevestiging en/of (behandel)overeenkomst kan zowel een traject als losse verrichtingen betreffen.
3.2. Een overeenkomst tussen OrigoCB en de klant komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de offerte door de klant en/of een bevestigingse-mail van de klant en/of een door de klant ondertekend inschrijfformulier en/of een door de klant ondertekende opdrachtbevestiging van OrigoCB en/of een schriftelijke bevestiging van OrigoCB van een opdracht en/of order van de klant.
3.3. Als acceptatie van een offerte voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat OrigoCB schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
3.4. Wijzigingen van, of aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding
4.1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse verrichting. Na afloop van de contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen de partijen worden verlengd, hetgeen schriftelijk wordt vastgelegd overeenkomstig voornoemde artikelen.
4.2. Iedere partij.is gerechtigd, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang via aangetekende brief te ontbinden wanneer:a) de wederpartij één of meer van haar overeengekomen verplichtingen niet is nagekomen en binnen een aan haar per aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen;b) voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, of maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.
4.3 De wederpartij kan pas dan tot schriftelijke aankondiging van beëindiging van de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging over gaan, wanneer OrigoCB haar toevertrouwde opdracht niet volgens overeenkomst uitvoert.

Artikel 5. Annulering
5.1. Annulering van afspraken voor individuele personen voor een coachings- en/of (spiritueel)therapeutische sessie voortvloeiend uit een (behandel)overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip telefonisch, per brief of middels e-mail plaats te vinden.
5.2. Wanneer annulering door de klant en/of door zijn of haar bedrijf niet of te laat plaatsvindt, is OrigoCB gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen en onverkort haar recht op betaling van alle gemaakte kosten in deze.
5.3. Voor annulering van (een) coachingssessie(s) en/of (spiritueel)therapeutische sessie(s) geldt de volgende voorwaarde:Bij afzegging binnen 48 uur voor aanvang van de (mondeling) gemaakte (vervolg)afspraak, is OrigoCB gerechtigd het volledige tarief in rekening te brengen, waarbij een betalingstermijn dan 14 dagen geldt.
5.4 Voor annulering van training gelden de volgende voorwaarden:
a) Alle voorgaande artikelen voor zover deze het begrip trainingen betreffen.
b) Bij annulering tot 21 kalenderdagen voor aanvang is de klant en/of zijn of haar bedrijf €150,= administratiekosten plus eventuele kosten van aanvragen voor PE-punten verschuldigd.
c) Bij annulering binnen 21 kalenderdagen voor aanvang van de overeengekomen training is de klant en/of zijn of haar bedrijf, ongeacht de reden van annulering, het volledige bedrag van de voornoemde verrichtingen verschuldigd. Voor annulering van een deel van de overeenkomst wordt deze regeling naar rato toegepast.
d) Wanneer de overeengekomen training(en), coachingssessie(s) en/of (spiritueel)therapeutische sessie(s)op verzoek van de klant wordt/worden verplaatst naar een andere datum, dan is OrigoCB gerechtigd in rekening te brengen:
- gemaakte administratiekosten volgens tarifering OrigoCB en/of
- kosten voor gemaakte aanvragen PE punten en/of
- kosten die een eventueel ingehuurde locatie in rekening brengt voor de verschuiving.
5.5. OrigoCB is in redelijkheid gerechtigd een geplande afspraak te wijzigen wat betreft locatie en/of dag en/of tijdstip. OrigoCB zal dit dan uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar dienen te maken, waarbij het mogelijk is dat voor de nieuwe locatie maximaal 1 uur reistijd (enkele reis) wordt aangehouden.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht
6.1. Alle informatie betreffende de wederpartij en/of een werknemer van de wederpartij die OrigoCB verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, wordt vertrouwelijk behandeld. Deze informatie geeft OrigoCB niet aan derden, tenzij OrigoCB ingevolge een wettelijk voorschrift daartoe verplicht is en/of OrigoCB hiertoe schriftelijk toestemming heeft verkregen van de wederpartij.
6.2. OrigoCB zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 6.1 opleggen aan haar medewerk(st)er(s) en eventuele ingeschakelde derden bij de uitvoering van haar diensten..

Artikel 7. Tarieven
7.1. De tarieven voor trajecten, losse verrichtingen, coaching, training en mediation zijn gebaseerd op de meest recente OrigoCB tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte en opdrachtbevestiging voor de desbetreffende dienstverlening.
7.2 Voor mediation gelden andere voorwaarden en reglementen dan deze. Zij worden verstrekt bij aanvraag van een mediationtraject.

Artikel 8. Facturering en betaling
8.1. Dienstverlening voor de particuliere wederpartij dient direct aansluitend op de dienstverlening contant te worden voldaan, de factuur ligt klaar en wordt aan de cliënt overhandigd.
8.2. Trainingen, cursussen en workshops voor de wederpartij, niet zijnde particulieren, zullen door OrigoCB vooraf met een factuur in rekening worden gebracht en dient voorafgaand te zijn voldaan conform in de opdrachtbevestiging en/of op factuur aangegeven betalingstermijn. Coaching voor de wederpartij, niet zijnde particulieren, worden achteraf in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen.
8.3. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen voorafgaand aan de dienstverlening.
8.4. Bij een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen, welke na mondeling overleg schriftelijk wordt vastgelegd in een opdrachtbevestiging of behandelovereenkomst of schriftelijk kenbaar wordt gemaakt door OrigoCB. Facturering geschiedt schriftelijk ineens, en waar overeengekomen in deelfacturen.
8.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn gelden de volgende voorwaarden:
a) Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in wettig verzuim. OrigoCB is dan gerechtigd het overeengekomen bedrag en/of zijn verplichting tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken volledig in rekening te brengen dan wel de diensten van OrigoCB op te schorten. OrigoCB zal de wederpartij tijdig op de hoogte stellen van voornoemde opschorting van zijn dienstverlening.
b) De wederpartij is met ingang van overschrijding van de datum betalingstermijn over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de wettelijke handelsrente voor de wederpartij die een beroep of bedrijf uitoefent, en de wettelijke rente voor de wederpartij zijnde natuurlijke personen.
c) Indien OrigoCB in der minne geen betaling kan verkrijgen, is zij gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. De daaruit voortvloeiende kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. Hieronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig wettelijke bepalingen c.q. door hen gebruikelijke gehanteerde tarieven.
8.6. Eenmaal aan OrigoCB uitgevoerde betalingen kunnen onder geen enkele reden worden teruggevorderd, tenzij OrigoCB de, door de wederpartij vooraf betaalde, overeengekomen dienstverlening (vooraf) annuleert. Zie verder punt 5.2.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van OrigoCB is sprake van een inspanningsverplichting.
9.2. De wederpartij is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij OrigoCB aansprakelijk wil stellen.
9.3. Het is iedere wederpartij / opdrachtgever van OrigoCB duidelijk dat OrigoCB nooit de diagnose van een reguliere arts weerlegt of ontkent; OrigoCB werkt aanvullend en waar mogelijk samen met de reguliere medici met als doel het herstel van de wederpartij. Ook zal OrigoCB een wederpartij / opdrachtgever (door)verwijzen naar een reguliere arts als daar ook maar de minste aanleiding toe is.
9.4. Bij de(spiritueel)therapeutische intake tekent de individuele klant een verklaring waarin artikel 9 lid 2 en 3 zijn opgenomen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
10.1. Op de dienstverlening van OrigoCB is het Nederlands recht van toepassing.
10.2. In geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met de dienstverlening van OrigoCB, is bevoegd de rechter van de woonplaats van de wederpartij.