Faciliterende mediation

Faciliterende mediation

Mediation: voor een gezamenlijke oplossing

Conflicten horen bij mensen en zijn er om opgelost te worden. 

Conflicten kosten energie en geld. Slepende of uitzichtloze conflicten brengen schade toe aan mensen en aan het bedrijf of de instelling. Procederen kost meestal veel tijd, geld en energie. Het is dan ook logisch dat wie een geschil heeft, dit zo snel mogelijk wil verhelpen.

Normale, werkbare verhoudingen tussen partijen zijn te verkiezen boven juridische steekspelen. Vaak valt daarom de keuze op Mediation. Er is Faciliterende mediation en Juridische mediation.

Bij mediation gaan we ervanuit dat de bij een geschil betrokken mensen open staan voor het beëindigen van hun conflict en daar ook moeite voor willen doen. Wij kunnen dan voor u als faciliterende mediator optreden.

Voordelen / effecten van mediation

In onze mediation

Tijdens de mediation gaan wij uit van de volgende leidende en belangrijke positieve indicatoren:

Verloop van de gesprekken en de afronding van het proces
In de gesprekken stellen de partijen zich actief op. De mediator stimuleert en beweegt hen tot uiting en overleg, waarbij niet de formele standpunten maar juist de belangen én wensen van partijen centraal staan. De mediator blijft neutraal; hij begeleidt partijen bij het vinden van een oplossing. Aan het einde van een mediation zet de mediator alle afspraken op papier. Deze overeenkomst wordt ondertekend door beide partijen en is rechtsgeldig. Dat betekent dat de afspraken bij de rechter kunnen worden afgedwongen wanneer één van de partijen zich hier niet aan houdt.

Het mediationtraject
Wij gaan uit van gemiddeld zes bijeenkomsten van ¾ uur tot twee uur. Het definitieve aantal bijeenkomsten is afhankelijk van het geschil.
a. Een kennismakingsgesprek van ¾ uur, waarin het volgende aan bod komt:

b. Tweemaal een twee uur durend gesprek, namelijk met partijen afzonderlijk ten einde het gerezen probleem objectief en van beide zijden te inventariseren en analyseren. 
Mogelijkerwijs krijgen partijen een opdracht mee die schriftelijk uitgewerkt dient te worden en aangeleverd bij de mediator.
c. Een twee uur durend gezamenlijk gesprek met partijen.
Mogelijkerwijs krijgen partijen een opdracht mee die schriftelijk uitgewerkt dient te worden en aangeleverd bij de mediator.
d. Een twee uur durend vervolggesprek met partijen, waarin mogelijkerwijs afspraken kunnen worden gemaakt.
Wij stellen deze vervolgens op schrift, dienende als zijnde overeenkomst en doen partijen een exemplaar toekomen ter beoordeling op juiste weergave.
e. Een één uur durend eindgesprek, waarin tevens de afsprakenovereenkomst getekend wordt.

Kosten
Het honorarium van de mediator wordt berekend volgens een uurtarief en wordt dus niet afhankelijk gesteld van het bereiken van een oplossing. 
Meestal worden de kosten door de partijen gedeeld. Bij arbeidsconflicten is het gebruikelijk dat de werkgever alle kosten betaalt.
Ons uurtarief bedraagt €165,00 exclusief btw per uur op uw locatie en wij rekenen €0,55 exclusief btw per kilometer. Op onze locatie rekenen wij €145,00 per uur.
Na ontvangst van de aanvraag zendt onze administratie aan aanvragende partij:
a. een op maat offerte;
b. een exemplaar van het Reglement;
c. een exemplaar van de Gedragscode;
d. een exemplaar Mediationovereenkomst ter voorinformatie;
e. een factuur voor administratiekosten a €95,00 exclusief btw.
OrigoCB neemt haar kantoorkosten voor eigen rekening.

Wilt u meer informatie? Ga naar contact.

OrigoCB gaat en staat voor mens en resultaat